Diagnoza i terapia dzieci

Diagnoza logopedyczna dzieci

Diagnoza obejmuje ocenę rozwoju mowy dziecka oraz prognozę czasu trwania terapii i określenie zakresu ćwiczeń.

Diagnoza logopedyczna składa się z kliku etapów, a w przypadku małych pacjentów odbywa się w atmosferze zabawy i w obecności rodzica, aby dziecko czuło się swobodnie i bezpiecznie.

 • 1. Rozmowa z rodzicami

  Spotkanie rozpoczyna się od rozmowy z rodzicem dotyczącej rozwoju mowy u dziecka, rozwoju ruchowego czy przebytych chorób.

 • 2. Badanie

  Po wywiadzie przeprowadzane jest badanie rozumienia mowy, nadawania mowy, stanu narządów mowy, artykulacji i sprawności narządów artykulacyjnych.

  W zależności od indywidualnych potrzeb dziecka wykonuję również badania uzupełniające obejmujące ocenę motoryki małej i dużej, sprawności grafomotorycznej, percepcji wzrokowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz modelu lateralizacji.

   

 • 3. Pisemna opinia

  Przeprowadzenie diagnozy jest podstawą do opracowania pisemnej opinii i zaplanowania terapii oraz przekazania rodzicom wskazówek wspierających rozwój mowy dziecka.

 • 4. Czas diagnozy

  W zależności od wieku dziecka i jego możliwości koncentracji diagnoza może trwać od 1 do 3 godzin i obejmuje od 1 do 3 spotkań.

Oferuję diagnozę

 • Co to jest Dyslalia?

  Jeśli słyszysz, że Twoje dziecko mówi mówi „s”, zamiast „sz”, np. „safa”, zamiast „szafa”, to jest to nieprawidłowa realizacja głoski „sz”, czyli rodzaj dyslalii. W tym przypadku, prawdopodobnie dziecko nie będzie mówiło całego szeregu, a więc: „sz”, „ż”, „cz”, „dż”. Będziesz słyszeć: „zaba” (żaba), „capka” (czapka), „dzem” (dżem) itp.

 • Co to jest Jąkanie?

  Gdy mowę osoby charakteryzują częste powtórzenia lub przedłużenia dźwięków, sylab czy słów, bądź częste zawahania lub pauzy, które zakłócają rytmiczny przepływ mowy.

 • Co to jest Alalia?

  Mowa dzieci cierpiących na alalię rozwija się z opóźnieniem, mogą one porozumiewać się za pomocą gestów i onomatopej lub kilkoma wyrazami ze swojego słownictwa, czasem nie potrafią powtórzyć łatwych słów za dorosłym. Dzieci mają przeważnie prawidłowy słuch fizjologiczny i dobrą ruchomość narządów mowy, więc wymagają natychmiastowych działań terapeutycznych. Alalia może trwać do 7, a nawet 14 roku życia, stopniowo przechodząc w dyslalię.

 • Co to jest Afazja dziecięca?

  Jest diagnozowana u dzieci w normie intelektualnej i z prawidłowym słuchem, u których mowa nie wykształciła się w ogóle, bądź w stopniu dalece odbiegającym od normy wiekowej, mają trudności z nabywaniem i rozumieniem mowy

 • Co to jest Dysglosja?

  Dotyczy osób, u których obserwuje się nieprawidłowości w budowie narządów mowy (zgryzu, warg, języka, podniebienia miękkiego lub twardego, wędzidełka), które bezpośrednio wpływają na trudności w artykułowaniu dźwięków mowy. Te zaburzenia mowy dotyczą najczęściej dzieci z rozszczepami oraz dzieci z niedosłuchem i głuchotą.

 • Co to jest Dyzartria?

  Jest diagnozowana u osób, u których nastąpiło uszkodzenie ośrodków i dróg nerwowych unerwiającyh narządy mowne, co jest spowodowane udarem mózgu, urazem czaszkowo – mózgowym, chorobą Parkinsona, miażdżycą naczyń mózgowych itp. W zależności od rodzaju dysartrii mowa osoby może być niewyraźna, zbyt wolna lub szybka, mogą występować zaburzenia natężenia głosu (mowa zbyt cicha lub całkowicie niesłyszalna) i/lub rezonansu (mowa nosowa). Dysartria towarzyszy najczęściej mózgowemu porażeniu dziecięcemu.

 • Co to jest Giełkot?

  Dotyczy osoby, której mowa jest bezładna, „bez ładu i składu”, która objawia się bardzo szybkim tempem mówienia (tachylalią) i chaotycznym sposobem językowego formułowania myśli. Charakterystyczne jest, iż osoba z giełkotem zwykle jest nieświadoma swojego problemu, ma przeciętne lub wysokie zdolności umysłowe i w związku z tym rzadko z własnej inicjatywy zgłasza się do specjalisty. Mowa takiej osoby, w tym samym stopniu jest niezrozumiała dla najbliższego otoczenia, jak i nowych osób.

 • Co to jest Bełkot?

  Dotyczy osób, których mowa jest niezrozumiała lub rozumiana tylko przez najbliższe otoczenie. Polega to na tym, że ciężar problemu skupiony jest wokół większości zniekształconych głosek, opuszczonych lub realizowanych zastępczo, charakterystyczne są przestawienia sylabowe i głoskowe, brak jest końcówek lub sylab początkowych, grupy spółgłoskowe są uproszczone.

 • Co to jest Ankyloglosja?

  Zbyt krótkie wędzidełko (fałda) pod językiem. Niektóre dzieci może boleć z tego powodu język, (gdy dziecko próbuje ruszać językiem, ale sprawia mu to trudność). Zbyt krótkie wędzidełko może, ale nie musi przyczyniać się do nieprawidłowej artykulacji.

 • Co to jest Opóźniony rozwój mowy?

  Występuje wtedy, gdy słownik dziecka zarówno czynny, jak i bierny, znajduje się poniżej normy przewidzianej dla danego wieku, np. późniejsze gaworzenie, późniejsze wymawianie pierwszych słów i trudności w ich wypowiadaniu itd.

Terapia logopedyczna dzieci

Terapia logopedyczna metodą Montessori jest indywidualnie dostosowana do potrzeb i możliwości konkretnego pacjenta. Bardzo ważne dla mnie jest stworzenie życzliwej atmosfery terapii i nawiązanie pozytywnej relacji z pacjentem, bazowanie na mocnych stronach.

Dzięki stosowanej metodzie Montessori i materiałowi rozwojowemu Montessori zajęcia są ciekawe i urozmaicone. Często tworzę materiał Montessori do ćwiczeń dla konkretnego pacjenta uwzględniając jego indywidualne potrzeby. Poprzez poznanie wszystkimi zmysłami : dotyku, wzroku, słuchu, węchu, smaku czyli multisensoryczny charakter terapii, mowa rozwija lepszej i szybciej.

Każde zajęcia omawiane są z rodzicem/opiekunem, po zajęciach przekazywany jest materiał do ćwiczeń domowych. Zajęcia logopedyczne trwają 50 minut.

Rodzaje terapii

 • Terapia zaburzeń mowy i komunikacji
  • dzieci z autyzmem
  • dzieci z zespołem Aspergera
  • dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
  • dzieci zagrożonych dysleksją i dyslektyczne
  • dzieci z niezakończonym i opóźnionym rozwojem mowy
  • dzieci z alalią i afazją
  • dzieci z porażeniem mózgowym
  • dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
  • dzieci z zespołem Downa
  • dzieci z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD)
  • dzieci dwujęzyczne
  • dzieci jąkające się
  • dzieci z SLI
  • dzieci z FAS
  • dzieci z roszczepem warg i podniebienia
 • Terapia wad wymowy
  • seplenienie - nieprawidłowa realizacja głosek: s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż
  • reranie - brak lub nieprawidłowa realizacja głoski r
  • lambdacyzm – nieprawidłowa realizacja głoski l
  • kapacyzm - zastępowanie głosek k i g odpowiednio głoskami t i d
  • bezdźwięczność – wymowa głosek dźwięcznych jako bezdźwięczne np.: b-p
 • Wczesna interwencja logopedyczna

  Wczesna interwencja logopedyczna obejmuje wczesną diagnozę logopedyczną (przed pierwszym rokiem życia) oraz wczesną terapię polegającą na stymulacji rozwoju zdolności poznawczych, motorycznych i językowych.

 • Nauka czytania
 • Terapia nadmiernego ślinienia
 • Masaż logopedyczny
 • Wspomaganie leczenia ortodontycznego
 • Przygotowanie do nauki szkolnej

CLM oferuje również  usługi logopedyczne dla żłobków i przedszkoli - diagnoza, konsultacje i terapia realizowana jest na terenie placówki.  
Warunki do uzgodnienia. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu!

664 020 306

Zadzwoń

kontakt@logopedamontessori.pl

Napisz do nas emaila

Centrum Logopedii Montessori

Adres: Rynek Kleparski 4/4a, Kraków